Zoeken

Bestuur en controle

Het bestuur van Pensioenfonds Accountancy

Het pensioenfonds heeft een paritair bestuursmodel. Dit betekent dat het bestuur bestaat uit leden die zijn voorgedragen door de werkgevers- en werknemersvereniging en een lid die door de gepensioneerden is gekozen. Zij vertegenwoordigen evenredig de belangen binnen het bestuur; hierbij worden de werknemersleden en het lid dat de gepensioneerden vertegenwoordigd als één gerekend en de werkgeversleden als één gerekend. 

Het bestuur van het pensioenfonds bestaat op dit moment uit zeven leden en één beoogd bestuurslid. Twee van de bestuursleden zijn voorgedragen door de werkgeversvereniging en vier door de werknemersvereniging. De vertegenwoordiger van de gepensioneerden wordt ook door de werknemersvereniging voorgedragen en gekozen door de pensioengerechtigden. Het bestuur is per 1 april 2015 als volgt samengesteld:

Bestuursleden namens de werkgevers

De heer mr. P. Frijlink (Paul) (voorzitter)

De heer J.J.M. Raaijmakers (Jan) - AA 

De heer drs. C.P.R. Goense (Ruud)

De heer C.H.L.M. Filippini (Cor)

 

Bestuursleden namens de deelnemers

De heer G. Rebel (Bert) - AA (secretaris)

De heer P.M.S. Vermeulen (Paul) - AA 

De heer J.W.B. Luhoff (Wilbert) - AA                                        

                            

Namens de pensioengerechtigden

De heer mr. H. Kompagnie (Harry) - RB


Raad van Toezicht
Mevrouw mr. drs. S.B.P. Smit-Bos (Selma) CPE (voorzitter)

De heer A.R. van Grootheest (Gerbert) MSc


Taken van het bestuur

Het bestuur heeft als belangrijkste taak ervoor te zorgen dat de pensioengelden goed worden beheerd. De premies moeten worden geïnd en de pensioenen tijdig uitbetaald. En het bestuur moet er op toezien dat het pensioenvermogen goed wordt belegd. In het jaarverslag van het pensioenfonds kunt u meer lezen over de beleggingsactiviteiten.

Het bestuur stelt ook het pensioenreglement van het fonds vast. Daarin is vastgelegd hoe de pensioenen berekend moeten worden en aan welke verplichtingen de deelnemer moet voldoen om voor pensioen in aanmerking te komen. Daarnaast bestaat er voor iedere aangesloten werkgever een uitvoeringsovereenkomst met een daarbij behorend uitvoeringsreglement.

Het bestuur heeft de uitvoering van de pensioenregeling uitbesteed aan TKP Pensioen te Groningen. TKP Pensioen treedt op namens het pensioenfondsbestuur en is verantwoording aan het bestuur verschuldigd.

Aegon Asset Management te Den Haag zorgt voor het beleggen van het pensioenvermogen.

De risico's voor arbeidsongeschiktheid en overlijden zijn herverzekerd bij elipsLife te Amstelveen.

Beloning

Wat verdienen onze pensioenfondsbestuurders? Bestuurders van pensioenfondsen ontvangen een vergoeding (vacatiegeld) voor hun bestuurswerk. Dit krijgen ze voor bijvoorbeeld het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen. Over de hoogte van deze vergoeding zijn afspraken vastgelegd in de Code Pensioenfondsen. De bestuurders van Pensioenfonds Accountancy ontvangen ook een vergoeding die voldoet aan deze afspraken. Onze jaarverslagen geven inzicht in de bestuurskosten. In 2015 heeft het pensioenfonds in totaal 70.000 euro aan vacatiegeld uitgekeerd aan de 7 bestuursleden. Daarnaast werden opleidingskosten, reis- en verblijfkosten en andere onkosten vergoed. Onze bestuurders ontvangen geen bonussen. 

Controle

Pensioenfonds Accountancy moet zich, net als alle andere pensioenfondsen in Nederland, houden aan de regels van de Pensioenwet (PW). Het doel van de Pensioenwet is het veilig stellen van pensioentoezeggingen en het waarborgen van een deskundig beheer van de beleggingen. De Nederlandsche Bank (DNB) ziet erop toe dat dit gebeurt. Pensioenfondsen worden daarnaast gecontroleerd door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Hun taak is toezicht houden op het gedrag van een pensioenfonds.

Triple A - Risk Finance te Amsterdam controleert of het pensioenfonds voldoende middelen heeft om alle betalingsverplichtingen te kunnen betalen. De actuaris beoordeelt ook of de premies die de werkgevers afdragen toereikend zijn. Extern accountant EY te Den Haag controleert de jaarstukken.

Verantwoordingsorgaan

Het pensioenfonds legt verantwoording af aan het zogeheten verantwoordingsorgaan. Hierin zijn werknemers, de werkgevers en de pensioengerechtigden vertegenwoordigd. Het oordeel van het verantwoordingsorgaan wordt opgenomen in het jaarverslag. Het verantwoordingsorgaan is per 1 april 2015 als volgt samengesteld:

Mevrouw J. Hill-Rijsbergen (Jacqueline) – namens de werkgevers

De heer A.H. Koopman (Michiel) – namens de deelnemers

De heer mr. A.M. Bakker – namens de deelnemers

De heer H. Kalthoff – namens de deelnemers

Werkgevers- en werknemersvereniging

Werkgeversvereniging

De werkgevers die zijn aangesloten bij Pensioenfonds Accountancy zijn lid van de werkgeversvereniging. De werkgeversvereniging draagt de bestuursleden namens de werkgevers voor. Het bestuur van de werkgeversvereniging is als volgt samengesteld:

De heer J.J.M. Raaijmakers - AA

Vacant

 

Werknemersvereniging

Leden van de werknemersvereniging zijn de werknemers die deelnemen aan de pensioenregeling van het fonds. De werknemersvereniging draagt de bestuursleden namens de werknemers en de vertegenwoordiger van de gepensioneerden voor. Het bestuur van de werknemersvereniging is als volgt samengesteld:

De heer P.M.S. Vermeulen - AA

De heer G. Rebel - AA