Zoeken

Premievaststelling

Als werkgever betaalt u mee aan de pensioenopbouw van uw werknemer. Daarom is het voor u handig om te weten hoe de pensioenopbouw van uw werknemer wordt berekend en hoeveel de totale premie voor de pensioenregeling van uw werknemer precies is. 

Pensioengrondslag

Uw werknemers bouwen pensioen op vanaf 18 jaar. De pensioenpremies worden vastgesteld op basis van het pensioengevend jaarsalaris op 1 januari (tenzij uw werknemer later in dienst treedt), de franchise en de pensioengrondslag. Tussentijdse wijzigingen in het salaris worden niet meegenomen. Zaken als overwerk- en onkostenvergoeding, gratificaties, tantièmes en winstdelingen tellen niet mee voor het pensioen. De pensioenpremies worden berekend op dagbasis en zijn actuarieel berekend.

Rekentool

U kunt de rekentool raadplegen om de pensioenaanspraken en premies van uw werknemers vast te stellen. De rekentool vindt u hier.

Maandelijkse nota

U ontvangt iedere maand een premienota van Pensioenfonds Accountancy. Deze nota ontvangt u aan het begin van de maand. U ontvangt de nota per post of digitaal. Op het werkgeversportaal kunt u de specificatie van uw nota ook altijd bekijken.

Wilt u dat uw doorgevoerde wijzigingen nog worden verwerkt in de eerstvolgende nota? Lees voor welke datum u de wijzigingen op het werkgeversportaal moet doorvoeren.

Maandelijks wisselende premie op nota's

De premies worden door Pensioenfonds Accountancy op dagbasis bij u in rekening gebracht. Het pensioenfonds hanteert hiervoor het werkelijke aantal dagen van de betreffende maand. De hoogte van de maandelijkse nota verschilt hierdoor. De premies lopen daarom niet gelijk met de inhouding van de eigen bijdrage op het loon.

Wilt u de nota's per werknemer toch herleiden naar een gelijke maandpremie? Dan kunt u de maandpremies delen door het aantal dagen van die maand en daarna vermenigvuldigen met 365. U deelt vervolgens het bedrag door twaalf.

Rekenvoorbeeld gelijke maandpremie

Stel de maandpremie op de nota voor een werknemer over de maand januari is € 200. De herleide maandpremie is dan (€ 200 : 31) x (365*) : (12) = € 196,24.

* Dit geldt alleen als er geen sprake is van een schrikkeljaar. Is dit wel het geval? Dan moet er gerekend worden met 366 dagen.

Kleine premies voor de 'oude' excedentregeling

Voor de werknemers die per 1 januari 2010 of 1 januari 2015 van de beschikbare premieregeling zijn overgegaan naar de middelloonregeling wordt nog een risicopremie in rekening gebracht. Deze premie is voor de dekking van het nabestaandenpensioen over de deelnemingsjaren vóór 1 januari 2010.

De middelloonregeling voorziet voor de diensttijd na 1 januari 2010 of 1 januari 2015 in een dekking voor het nabestaandenpensioen tegen opbouwbasis. Voor de deelnemingsjaren aan de excedentregeling vóór 1 januari 2010 en 1 januari 2015 is nog steeds een risicopremie verschuldigd. Dit zijn relatief kleine premies, zeker nu deze ook nog eens per maand in rekening gebracht worden.

Kerncijfers

Bent u benieuwd naar de kerncijfers van het Pensioenfonds Accountancy? Raadpleeg dan de kerncijfers.